Українська мова

Курс „Українська мова професійного спрямування” охоплює актуальні питання культури усного і писемного мовлення. Це і оформлення документації, і стилістичне використання слів, термінологічна лексика, стійкі вирази, складні випадки перекладу, правописні норми, професійне спілкування тощо.

Вивчення української мови професійного спрямування спрямоване, в першу чергу, на те, щоб студенти набули навичок укладання конкретних документів, могли самостійно дібрати тематику документа, відкоригувати текст документа, а також:

повторити і засвоїти основні правописні норми;
зорієнтуватися у виборі слів, словосполучень, речень;
поповнити свій словниковий запас;
закріпити навички перекладу текстів зі спеціальності;
засвоїти лексичні норми та культуру усного й писемного ділового мовлення;
вільно володіти українською літературною мовою.

Опираючись на набуті знання з практичного курсу української мови студенти опановують курс „Українська мова професійного спрямування” протягом семестру, після чого складають іспит з цієї дисципліни.

Курс "Українська мова" покликаний допомогти студентам оволодiти мовними засобами усної та письмової форми офiцiйно-дiлового стилю, без знання мовленнєвих норм якого неможливе здiйснення управлiнських чинностей на сучасному рiвнi.

ПРОГРАМА КУРСУ

Розділ 1. Писемне спілкування. Оформлення ділових паперів.

Розділ 2. Усне ділове спілкування.

Розділ 3. Українське літературне слововживання.

Розділ 4. Переклад текстів, стійких словосполук.

Розділ 5. Засвоєння правописних норм СУЛМ.