Технічна термодинаміка

“Технічна термодинаміка” присвячена дослідженню законів взаємного перетворення енергії у різного типу енергетичних установок, термодинамічних методів розрахунку циклів теплових двигунів і холодильних машин, а також аналізу їх ефективності.

Дисципліна поділена на дві основні частини: термодинаміку робочого тіла в ідеально-газовому стані і термодинаміку реального робочого тіла, насамперед водяної пари.

Ця дисципліна є основою для засвоєння усіх наступних спеціальних дисциплін.

Дисципліна “Технічна термодинаміка” базується на попередньому вивченні студентами курсів: “Вища математика”, “Фізика”, “Гідрогазодинаміка”.

Мета вивчення дисципліни – підготовка висококваліфікованих спеціалістів, здатних вирішувати на сучасному науково-технічному рівні науково-прикладні задачі в галузі суднової та стаціонарної теплоенергетики.

Завдання дисципліни – оволодіння основними поняттями, ознаками, положеннями і законами рівноважної термодинаміки, методами аналізу ефективності циклів теплосилових машин та холодильних установок.

Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати – загальні поняття, визначення і закони рівноважної термодинаміки; основні співвідношення для політропних процесів; математичні методи отримання диференціальних рівнянь термодинаміки; методи термодинамічного дослідження прямих і оборотних газових і парових циклів; методи аналізу ефективності циклів теплосилових установок.

Вміти – виконувати інженерні розрахунки перетворення теплоти в прямих циклах теплових двигунів і оборотних циклах холодильних машин та установок; виконувати розрахунки максимальної (граничної) працездатності потоку і теплоти, величини необоротних втрат у реальному циклі с послідовним аналізом; використовувати для розрахунків відповідні таблиці і діаграми термодинамічних властивостей робочих тіл.

Мати уявлення – про нетрадиційні методи перетворення одного виду енергії на інший.