Системи розподілу енергоносіїв та їх мережі

Знання основ проектування, конструкції та принципу дії енергетичних двигунів та установок, електростанцій різних типів (теплових, атомних, гідро-, вітро-), котельних, ком пресорних та насосних станцій, енергетичних, промислових та комунально-побутових об'єктів будуть не повними без засвоєння студентами-теплоенергетиками дисципліни "Си стеми розподілу енергетичних та матеріальних носіїв та їх мережі".

Дисципліна "Системи розподілу енергетичних та матеріальних носіїв та їх мережі" базується на попередньому вивченні студентами курсів "Опір матеріалів", "Гідрогазодинаміка", "Технічна термодинаміка", "Тепломасообмін", "Теплотехнічні вимірювання", "Паливо та паливопідготовка", "Нагнітачі".

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань з систем розподілу енергетичних та м атеріальних ресурсів та їх мереж.

Завдання дисципліни – отримання студентами знань по системам, які обслуговують енергетичні установки, промислові та комунальні об'єкти, конструкціям та принципу дії їх складових елементів. Ознайомити з сучасними та перспективними схемами систем комунальних та промислових об'єктів. Вивчити методики гідравлічного розрахунку систем, розрахунку трубопроводів на міцність та розрахунку теплової ізоляції трубопроводів.

Після вивчення дисципліни студент повинен:

знати – принципові схеми, основне обладнання та принцип дії паливних, мастильних, повітряних і інших систем, які обслуговують енергетичні об'єкти, а також систем водо- , газо-, тепло- та електропостачання. Конструкцію елементів, апаратів, нагнітачів та іншого обладнання, яке входить до складу систем розподілу енергетичних та матеріальних носіїв.

уміти – виконати гідравлічний розрахунок системи, провести розрахунки теплових втрат і підібрати необхідну теплову ізоляцію.

мати уявлення – про перспективи розвитку систем промислових та комунальних об'єктів.