Політологія

Політологія як наука вивчає політичне життя суспільства в його різноманітних виявах, заглиблюючись у таємниці політики і влади, закономірності діяльності політичних еліт, партій, лідерів, соціальних верств і народних мас. Вона сприяє виробленню світоглядних і ціннісних настанов, вмінню пов'язувати політичні знання із суспільно-політичною практикою.

Навчальна дисципліна "Політологія" спрямована на поглиблення знань про політику, про закономірності та особливості розвитку політичного процесу, про функціонування політичної системи і влади. Головною дисципліною, на яку спирається курс "Політологія", є "Філософія" з її розділами: "Теорія держави", "Політика як форма суспільної свободи", "Закони та принципи діалектики". Базою курсу "Політологія" є також курс "Релігієзнавство", який висвітлює зв'язки релігії та політики, місце і роль релігійних організацій в політичному процесі суспільства. Цей курс використовує також багатий фактологічний матеріал з дисциплін "Історія України", "Українська та світова культура", який має велику цінність для формування політичної культури студентів, забезпечує курс конкретно-історичним матеріалом.

В той же час курс "Політологія" є базою для вивчення таких дисциплін як "Соціологія", "Основи психології", "Основи права", даючи їм матеріал для конкретно-наукових узагальнень.

Основними формами вивчення дисципліни "Політологія" і проведення поточного і проміжного контролю є: лекції, семінарські і практичні заняття, індивідуальні заняття і консультації, науково-методичні конференції з проблем політики, влади, державотворення. Заключний контроль – іспит.

У запропонованій програмі здійснена спроба нового підходу до структури і змісту курсу на принципах модульно-рейтингової системи навчання. Метою впровадження модульно-рейтингової технології в навчальний процес вивчення дисципліни "Політологія" є стимулювання систематичної навчальної діяльності студентів, виявлення і розвиток їх творчих здібностей, розширення рамок індивідуалізації та диференціації навчання, підвищення активності пізнавального процесу на основі реалізації методики педагогічного співробітництва викладачів і студентів.

Змістовий модуль – це логічно завершена частина навчального курсу дисципліни, що включає декілька тематичних лекцій, має відповідне дидактичне забезпечення та методичні рекомендації для самостійної, індивідуальної навчально-творчої діяльності студентів і завершується контрольною акцією (модульний контроль).

Курс "Політологія" складається з трьох модулів:

І. Розвиток політології від найдавніших часів до сьогодення;

ІІ. Політична система суспільства;

ІІІ. Політична свідомість і політична культура.

Основною метою вивчення дисципліни "Політологія" є детальне знайомство студентів з базовими поняттями науки про політику та їх засвоєння, формування на їх основі політичної культури як важливої складової частини гуманітарної підготовки майбутніх фахівців.

Основні завдання курсу:

збагачення студентів знаннями з політології;
вироблення у студентів навичок аналізу політичних процесів в умовах становлення демократичного українського суспільства, плюралізму поглядів і світоглядної свободи особистості.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

необхідні політологічні терміни, давати їм конкретну характеристику;
історію світової та української політичної думки;
суть та основні елементи політичної системи суспільства;
основні ідейно-політичні течії сучасності;
сутність виборів та основні виборчі системи;
поняття, характерні риси, закономірності та тенденції світового політичного процесу.

Після вивчення дисциплін студент повинен вміти:

розкрити зміст ключових понять кожної теми;
вільно та логічно розмірковувати над політичними сторонами життя суспільства;
скласти огляд публікацій з певної тематики, провести аналіз політичних фактів;
відстоювати та аргументувати свої погляди на політичні процеси та події;
скласти огляд бібліографії політичної та публіцистичної літератури з конкретної політичної тематики;
зробити політичний коментар з повідомлень засобів масової інформації;
вести дискусію з політичних питань і проблем;
реферувати одну з тем політології на основні найновішої літератури.

Мати уяву : про різноманіття світових та вітчизняних політичних лідерів, основні риси їх політичного портрету.

ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Предмет та еволюція науки про політику. Історія світової політичної думки і становлення сучасної політології. Розвиток політичної думки в Україні.

Тема 2 Політика і влада як соціальні явища.

Тема 3. Політична система суспільства.

Тема 4. Держава в політичній системі суспільства.

Тема 5. Політичні партії і партійні системи, громадські організації і рухи.

Тема 6. Політика і особа. Політична еліта і політичне лідерство.

Тема 7. Вибори і виборчі системи.

Тема 8. Політична свідомість і політична культура.

Тема 9. Світовий політичний процес. Система міжнародних політичних відносин.