Паливо та паливопідготовка

Проектування теплоенергетичних установок, ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, утилізація вторинних енергоресурсів, захист навколишнього середовища від шкідливих викидів котельних установок неможливі без глибокого засвоєння студентами знань про типи палив та їх характеристики, особливості спалювання різних видів палив, про підготовку палив до застосування у теплових двигунах та котлах. Саме ці відомості викладаються у дисципліні „Паливо та паливопідготовка”.

Дисципліна „Паливо та паливопідготовка” ґрунтується на попередньому вивчені студентами циклу загальнотехнічних дисциплін. Дисципліна „Паливо та паливопідготовка” у значній мірі синтезує відомості основних теплотехнічних та фізико-хімічних дисциплін, вчить послідовному аналізу досить складних явищ.

Із дисципліни „Хімія” у дисципліні „Паливо та паливопідготовка” використовуються: типи хімічних реакцій; тепловий ефект хімічних реакцій; швидкість хімічних реакцій; основні положення теорії хімічної рівноваги; вуглеводні.

Із дисципліни „Термодінаміка”: теплоємність, внутрішня енергія і ентальпія ідеального газу, суміші газів; перший закон термодінаміки; другий закон термодінаміки; термохімія.

Дисципліна „Паливо та паливопідготовка” відноситься до циклу професійно орієнтованих дисциплін і забезпечує засвоєння студентами таких спеціальних дисциплін як „Топки та котельні установки ТЕС та промислових підприємств”, „Теплові двигуни”, „Теплотехнологічні процеси і установки”, „Вторинні енергоресурси та енергозбереження”, „Методи утилізації промислових і комунальних відходів”.

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів систематизованого цілісного уявлення про властивості палив; про основу теорії горіння палив взагалі та про особливості горіння різних видів палив; про ресурси, умови видобування та характеристики твердих, рідких та газоподібних палив; про альтернативні палива, які можуть бути використаними в теплоенергетиці; про підготовку палив до використання у теплових двигунах та котлах.

Завдання дисципліни – полягає у здобутті студентами знань про палива та їх властивості, про фізичну та хімічну сутність процесу горіння рідкого, твердого та газоподібного палива; про умови видобування, потенціальні ресурси та про основні характеристики різних типів палива; про властивості та умови застосування в енергетиці альтернативних палив; про технологію та основні процеси підготовки палива до застосування.

Після вивчення дисципліни студент повинен:

знати

термінологію, поняття та визначення, що відносяться до енергетичних палив;
види органічних палив, їх основні хімічно-фізичні властивості;
теплові характеристики палив;
способи видобування та переробки природних палив;
структуру та перспективи розвитку паливно-енергетичного балансу України;
характеристики, умови отримання та застосування альтернативних палив;
температуру горіння палив;
способи підготовки палив до використання у теплоенергетичних установках.

уміти

розрахувати склад палива, перерахувати склад палива на іншу масу;
розрахувати приведення характеристик палива до умовного;
розрахувати теплоту згоряння палива за різними методами;
розрахувати витрати кисню та повітря на горіння;
розрахувати об'єм продуктів згоряння для любого палива заданого складу;
визначити жаропродуктивність, теоретичну, калориметричну та розрахункову температури горіння палива.

мати уявлення – про перспективні альтернативні палива, які можуть прийти на заміну традиційним типам.