Основи соціології

Соціологія є наукою, яка вивчає суспільство, умови його формування та особливості його розвитку. В загальній системі сучасних знань ця наука займає особливе місце. Таке її становище пояснюється тим, що емпіричні соціологічні знання застосовуються для розв'язання конкретних соціальних проблем або конфліктів. Принципи формування соціальної структури сучасного суспільства, існуюча соціальна нерівність та створення нових типів соціальних відносин стають більш зрозумілими та доступними, коли ці процеси стає можливим пояснити за допомогою реальної інформації, що отримується за результатом проведення соціологічних досліджень.

Вивчення дисципліни „Соціологія” спрямоване на опанування знань про суспільство та процеси, що в ньому відбуваються. Також ця дисципліна займається вивченням індивіда як окремої частини всього суспільства, розкриває сутність таких категорій, як соціальне положення людини, соціалізація, тобто, процес формування особистості, а також допомагає зрозуміти, яким чином можна розв'язати конфліктні ситуації між окремими індивідами або соціальними групами, чи взагалі не допустити виникнення соціального конфлікту, суперечки або непорозуміння.

Основною базою для вивчення дисципліни „Соціологія” є курси „Політологія” та „Філософія”, які значною мірою обумовили формування понятійно – категоріального апарату цієї дисципліни. Враховуючи той факт, що до кінця XVIII ст. соціологія розвивалася в межах філософської науки, стає зрозумілим той зв'язок, що існує між соціологічними та філософськими теоріями до сьогодення. Кращому засвоєнню цієї дисципліни сприяють знання курсів „Історія України”, „Всесвітня історія”, „Релігієзнавство” та „Психологія”, шо дозволяють краще орієнтуватися у передумовах формування тих чи інших соціальних явищ та процесів. Соціологія тісно пов'язана із дисципліною „Основи економічної теорії”, яка дозволяє зрозуміти принципи економічного розвитку сучасного суспільства та формування окремих соціальних інститутів.

Під час вивчення курсу „Соціологія” основними формами праці викладача із студентами є читання лекцій та проведення семінарських занять, а також інші форми роботи: індивідуальна робота із студентами, бесіди та консультації, а також такі форми поточного контролю, як написання контрольних робіт або виконання тестових завдань протягом семестру. Заключною формою семестрового контролю є складання іспиту.

Враховуючи вимоги Болонської системи, дана робоча програма пропонує вивчення курсу „Соціологія”, базуючись на принципах модульно – рейтингової системи викладання, навчання та оцінювання знань. Основна мета впровадження цієї системи - можливість самостійного вивчення студентами частини матеріалу з тим, щоб вони вміли самостійно працювати з науковою літературою, мали змогу опрацьовувати матеріал, що виходть за рамки мінімальної навчальної програми. Під час самостійної роботи, користуючись консультацією викладача, студенти можуть застосувати свої знання, які вони отримали раніше.

Навчальний курс „Соціологія” складається з трьох модулів:

Становлення соціології як науки від античності до сучасності.
Суспільство як соціальна система: динаміка та статика.
Емпіричні соціологічні дослідження.
Кожний з трьох модулів програми являє собою окрему частину курсу, яка складається із пов'язаних між собою тем та різних видів самостійної, індивідуальної або творчої роботи студентів. Наприкінці кожного з модулів виконується модульна контрольна робота, за підсумками якої оцінюється, наскільки добре той чи інший студент опанував дану тему.

Мета і завдання дисципліни

Основна мета предмету „Соціологя” – вивчення закономірностей взаємовідносин людей, формування суспільства, його потреб та можливостей. Також завданням цієї дисципліни є вивчення процесів розвитку сучасного суспільства.

Основні завдання курсу :

Вивчення історії розвитку соціологічної науки;
Вивчення соціальної структури суспільства та її основних елементів: соціальних груп, класів, інститутів;
Вивчення соціальної поведінки, аналіз процесів розвитку суспільства.

Після опанування дисципліни студент повинен:

знати:

основні етапи формування світової та української соціологічної думки;
основні соціологічні терміни та їх тлумачення;
основні тенденції формування сучасного суспільства;
методи збору інформації та можливості, які вони надають сучасному суспільству.

уміти:

аналізувати зміст основних понять кожної теми;
коментувати ті чи інші соціальні явища та процеси, що відбуваються у сучасному суспільстві, застосовуючи науковий підхід;
робити огляд наукових або публіцистичних матеріалів з визначеної соціальної проблематики;
підготувати доповідь або реферат з однієї з тем з соціології, користуючись новими джерелами інформації (наукові статті, монографії).

ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Предмет, структура, історія соціології

Тема 2. Історія світової соціологічної думки: основні етапи

Тема 3. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

Тема 4. Особистість у системі соціальних зв'язків

Тема 5. Основні соціальні інститути суспільства

Тема 6. Соціальна структура і соціальна стратифікація суспільства

Тема 7. Соціальний контроль та девіантна поведінка