Основи психології

Динамічні та суперечливі зміни у соціальному, політичному, економічному і культурному житті сучасної України призвели до різкого зростання психічної напруженості, стресів, перевантажень людини. Така ситуація вимагає від випускників вищих навчальних закладів інтелектуальної мобільності, навичок динамічної психологічної адаптації до складних умов сучасного життя; навичок коректних, толерантних, гуманістичних міжособистісних стосунків; навичок передачі знань.

Курс "Основи психології " розрахований на те, щоб познайомити студентів з базовими поняттями психології і педагогіки; спрямований на формування психологічної культури, оволодіння навичками, як раціонального, так і чуттєвого пізнання світу; направлений на знайомство з дидактикою, як особливим процесом набуття і передачі знань.

"Основи психології " вивчаються на старших курсах після вивчення таких дисциплін: "Історія України", "Філософія", "Історія світової і вітчизняної культури".

Мета і завдання дисципліни

Мета вивчення - пізнання природи психіки людини, співвідношення природних і соціальних факторів в її становленні і розвитку, а також розумінні того, що відбувається в свідомості людини в процесі пізнання світу і самого себе; пізнання форм і методів набуття і передачі знань..

Завдання дисципліни - розкрити сутність психіки в її конкретних виявах: психічних процесах і станах, психічних особливостях особистості; зрозуміти складну систему взаємозалежності психічних процесів і станів, особливостей особистості; розкрити сутність педагогічного процесу і навчання.

В результаті опанування курсу студент повинен:

знати – генезис психологічної науки, особливості її становлення і розвитку; особливості психіки і закономірності формування психологічних особливостей особистості; методи і форми набуття і передачі знань;

уміти – давати психологічну характеристику особистості; оволодіти прийомами ефективного спілкування, психічної саморегуляції; спостерігати за своїм психічним станом і станом оточуючих;

мати уяву – про ефективні методики психічного розвитку, освіти, навчання і виховання.

ПРОГРАМА КУРСУ

Лекція №1. Вступ до психології.

1. Психіка людини як предмет наукового пізнання. Мозок і психіка.

2. Методи і галузі сучасної психіки.

3. Основні етапи становлення науки психології.

Лекція №2. Основні теорії сучасної науки психології.

1. Біхевіоризм і психоаналіз.

2. Когнітивна і гуманістична психологія.

3. Теорія діяльності.

4. Гештальтпсихологія.

Лекція №3. Характеристика психічних процесів.

1. Поняття "простих" психічних процесів: відчуття, уява, сприйняття.

2. Поняття "вищих" психічних процесів: пам'ять, мислення, уява.

Лекція №4. Характеристика психічних станів.

1. Поняття про почуття. Основні почуття людини.

2. Форми перепливання почуттів. Емоційна сфера особистості.

3. Види і характеристика почуттів.

Лекція №5. Поняття особистості в психології.

1. Біологічне і соціальне в структурі особистості. Структура особистості.

2. Спрямованість особистості.

Лекція №6. Темперамент, характер і здібності особистості.

1. Поняття і характеристика темпераменту.

2. Поняття і риси характеру.

3. Акцентуація і акцентуйовані особистості.

4. Поняття і характеристика здібностей.

Лекція №7. Психологія групи. Спілкування та міжособистісні відносини в групах.

1. Спілкування – основа міжособистісних стосунків.

2. Група – поняття, класифікація, характеристика.

3. Міжособистісні стосунки і конфлікт.

Лекція №8. Основи педагогіки.

1. Предмет і завдання педагогіки.

2. Дидактика – теорія освіти і навчання.

3. Вища освіта в Україні і в світі: теорія і сучасність.