Основи охорони праці

Навчальна дисципліна “Основи охорони праці” відноситься до нормативних дисциплін, яку вивчають всі студенти університету при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Навчальна програма дисципліни “Основи охорони праці” повністю відповідає програмі затведженою Міністерством освіти і науки України. В програмі наведені основні відомості з правових і організаційних питань з охорони праці, основ фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки.

"Оcнови охорони працi" - комплексна дисциплiна, яка базується як на загальноосвітніх (фізика, хімія, математика, тощо), так i на загально технiчних та спеціальних дисциплiнах (опір матеріалів, електротехніка, технологія та устаткування виробничих процесів, тощо). На цій основі дисципліна “Основи охорони праці” вивчає людину в процесі праці, виробниче становище, організацію праці та виробництва, знаряддя праці.

Таким чином головним об'єктом досліджень дисципліни “Основи охорони праці” є людина в процесі її взаємодії з виробничим середовищем, організацією праці та виробництва, виробничим устаткуванням. На підставі цих досліджень розробляються заходи та засоби спрямовані на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Навчальна програма дисципліни “Основи охорони праці” передбачає формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу приоритетності охорони життя та здоров'я працівників по відношенню до результату виробничої діяльності.

Робоча навчальна програма розроблена на основі навчальної програми, яка розглянута та рекомендована Комісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності науково-методичної ради та Інститутом змісту і методів навчання Міністерства освіти України, узгоджена комітетом по нагляду за охороною праці України та Управлінням вищих закладів освіти Міністерства осівти України.

Мета навчальної дисципліни: формування у майбутніх фахівців необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, з питань техніки безпеки та пожежної безпеки, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників по відношенню до результата виробничої діяльності.

Завдання дисципліни: навчити студентів робити аналіз умов праці, технологічних процесів, виробничого обладнання, робочих місць, організації виробництва з метою виявлення шкідливих і небезпечних виробничих факторів і розробляти на основі такого аналізу заходи щодо усунення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, створення здорових і безпечних умов праці.

Студент повинен знати:

•  основні напрямки державної політики в галузі охорони праці;
•  державні міжгалузеві та галузеві акти про охорону праці;
•  права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору.
•  види відповідальності за порушення вимог праці;
•  порядок навчання з питань охорони праці;
•  органи державного нагляду за охороною праці;
•  порядок і термін розслідування нещасних випадків на виробництві;
•  організацію повітрообміну в приміщеннях;
•  системи та порядок розрахунку освітлення;
•  заходи захисту від іонізуючого випромінювання;
•  заходи захисту від шуму, вібрації, ультра та інфразвуку;
•  методи захисту від іонізуючого випромінювання;
•  основи техніки безпеки;
•  правила пожежної безпеки в Україні;
•  систему попередження пожеж.

Студент повинен вміти:

•  визначити значення охорони праці з соціальної та економічної точок зору;
•  сформулювати основні положення законодавчих актів щодо охорони праці;
•  сформулювати основні положення щодо служби охорони праці;
•  здійснювати розслідування нещасних випадків на виробництві;
•  визначати заходи і засоби нормалізації параметрів мікроклімату;
•  схарактеризувати основні етапи проектування систем штучного освітлення;
•  визначати заходи та засоби захисту людини від дії виробничого шуму, вібрації;
•  визначати заходи і засоби для захисту працюючих від дії випромінювань;
•  визначати небезпеку дії на працюючих електроструму;
•  здійснювати оцінку вибухопожежонебезпечності речовин і матеріалів;
•  визначити категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

ПРОГРАМА КУРСУ

Модуль1. Правові та організаційні питання охорони праці.

Проблемна лекція. Законодавча та нормативна база України про охорону праці.

Лекція 2. Державне управління охороною праці та организація охорони праці на виробництві.

Лекція 3. Навчання з питань охорони праці.

Лекція 4. Державний нагляд та громадський контроль за охороною праці.

Лекція 5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

Лекція 6. Аналіз прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві.

 

Модуль 2. Основи фізіології, гігігєни праці та виробночої санітарії.

Проблемна лекція . Повітря робочої зони.

Лекція 2. Вентиляція виробничих приміщень.

Лекція 3. Освітлення виробничих приміщень.

Лекція 4. Вібрація.

Лекція 5 . Шум, ультра- та інфразвук.

Лекція 6. Іонізуючі випромінювання.

Лекція 7 . Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону.

Лекція 8. Випромінювання оптичного діапазону.

Лекція 9. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничіх і допоміжних приміщень.

 

Модуль 3. Основи техніки безпеки.

Проблемна лекція. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнення та процесів.

Лекція 2. Безпека при експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки.

Лекція 3. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах і на транспорті.

Лекція 4. Електробезпека.

 

Модуль 4. Пожежна безпека.

Проблемна лекція Основні поняття та значення пожежної безпеки.

Лекція 2 . Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин.

Лекція 3. Пожежовибухонебезпечність об'єкта.

Лекція 4. Система попередження пожеж.

Лекція 5. Система пожежного захисту.

Лекція 6. Система організаційно-технічних заходів.