Основи екології

Навчальна дисципліна “Основи екології” відноситься до нормативних дисциплін, яку вивчають усі студенти університету при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Робоча навчальна програма дисципліни “Основи екології” розроблена на основі програми Міністерства освіти України для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. Програмою передбачено вивчення головних положень сучасної екології та основних питань охорони і раціонального природокористування та ресурсозбереження.

Дисципліна “Основи екології” базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення дисциплін загальної хімії, фізики і вищої математики.

“Основи екології” – це наукова дисципліна, що вивчає взаємодію діяльності людини, зокрема промисловості, транспорту, енергетики з навколишнім природним середовищем, і що розробляє принципи та засоби, що виключають прямі і побічні негативні антропогенні впливи на біосферу. Навчальна програма дисципліни "Оcнови екології" передбачає формування у майбутнiх фахiвцiв з вищою освiтою необхiдного в їхнiй подальшiй професiйнiй дiяльностi рiвня знань та умiнь з правових i органiзацiйних питань охорони навколишнього середовища визначеного вiдповiдними державними стандартами освiти, а також активної позицiї щодо практичної реалiзацiї принципу пріоритетностi охорони довкілля, життя та здоров'я.

Метою навчальної дисципліни є вивчення питань щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів, визначення стратегії й тактики гармонізації взаємовідносин біосфери та техносфери; ф ормування у майбутніх фахівців знань, щодо стану і проблем охорони навколишнього середовища відповідно до напряму їх підготовки, складових і функціонування системи управління охороною довкілля та шляхів, методів та засобів забезпечення сприятливих умов середовища існування на підставі сучасних наукових досліджень та досягнень, а також згідно з чинними законодавчими та нормативно-правовими актами.

Завдання навчальної дисципліни : навчання аналізувати екологічний стан, аналізувати екологічні системи управління та використовувати законодавчі та нормативні акти у галузі охорони навколишнього середовища.

Вивчення дисципліни вирішує наступні завдання:

вивчення закономірностей формування, існування та функціонування біологічних систем усіх рівней під впливом природних та антропогенних чинників;
розробка шляхів регулювання й гармонізації взаємовідносин людського сус-пільства з природою, збереження здатності біосфери до самовідновлення та регу-лювання;
прогноз динаміки стану біосфери за часом та у просторі.

Студент повинен знати:

- структуру екосистем і біосфери, еволюцію біосфери;
- основні поняття і закони екології;
- вплив факторів середовища на здоров'я людини;
- глобальні проблеми навколишнього середовища;
- екологічні принципи використання природних ресурсів і охорону природи;
- основи раціонального природокористування;
- елементи екозахисної техніки і технологій;
- основи екологічного права і професійної відповідальності.

  Студент повинен уміти:

кваліфіковано на науковій основі і діючих законів ставити і вирішувати природоохоронні задачі;
використовувати еколого-економічні заходи для створення раціональних проектів господарчої діяльності;
оцінювати збитки, завдані природі від технологічного обладнання та існуючих технологій, що впроваджуються;
проводити розрахунки і здійснювати вибір обладнання для очистки;
правильно обирати способи та засоби утилізації відходів;
визначати економічний ефект від природоохоронної діяльності;
визначати ефективність природокористування.

ПРОГРАМА КУРСУ

Модуль 1 . Основи теоретичної екології .

Тема 1. Екологія – найважливіша наука сучасності .

Тема 2. Екологічні системи .

Тема 3. Біосфера – глобальна екосистема Землі.

 

Модуль 2 Прикладні аспекти екології .

Тема 4. Види забруднення навколишнього середовища.

Тема 5. Екологічні проблеми енергетики .

Тема 6. Антропогенн ий вплив на довкілля .

Тема 7. Основні принципи охорони навколишнього природного середовища.

Тема 8. Захист навколишнього природного середовища.

 

Модуль 3 Правові основи охорони довкілля та практичні аспекти екології

Тема 9. Екологічний контроль в Україні та правові основи охорони довкілля. Економіка природокористування.