Обробка технологічних рідин та стічних вод

Інтенсивний розвиток промисловості, комунального і сільського господарства спричинює значне зростання споживання технологічних рідин, технічної води, та призводить до збільшення кількості забруднених різними домішками відпрацьованих стічних вод.

Рідини, що застосовуються в енергетиці, відрізняються за хімічн им складом і фізичними властивостями, а їх обробка й очищення здійснюється в очисних апаратах, заснованих на різних принципах дії. Для правильного вибору й ефективної експлуатації очисників потрібне глибоке знання фізико-хімічних процесів, що відбуваються в них.

Дисципліна розглядає основні фізико-хімічні процеси підготовки води, обробки технологічних рідин і очищення стічних вод різних галузей промисловості. Розглянуті також теоретичні основи підготовки води та очищення рідин від завислих, колоїднодисперсних, молекулярних та йонорозчинних речовин. Дає уяву про основні фізико-хімічні процеси освітлення, знебарвлення, дегазації, зм'якшення, опріснювання і дезактивації рідин.

Вивчення дисципліни базується на знаннях одержаних студентами при вивченні основних дисциплін спеціальності: “Комунальне господарство населених міс т ”, “Хімія”, “Фізика” і ін.

Дисципліна належить до вибіркового циклу дисциплін.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань по загальні процеси обробки технологічних рідин та стічних вод.

Завдання дисципліни – отримання студентами знань про основні процеси обробки стічних вод та технологічних рідин. Вивчення конструкції апаратів та методики розрахунку основних елементів .

Після вивчення дисципліни студент повинен:

знати – принципи дії, процеси, конструкцію та проектування апаратів, що використовуються у різних установках з обробки технологічних рідин, склад та конструкції фільтрів, коагуляторів, циклонів, відстійників, флотаторів, дегазаторів, екстракторів, адсорберів та мембранних апаратів;

уміти – виконувати необхідні розрахунки при проектуванні апаратів обробки з урахуванням вимог відповідних ДБНУ, проводити аналіз ефективності прийнятих проектних рішень;

мати уявлення – про перспективи розвитку апаратів з обробки рідин для енергетичних, промислових та комунальних об'єктів.