Нарисна геометрія

Навчальна дисципліна "Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка" складається з трьох окремих розділів: "Нарисна геометрія", "Інженерна графіка" та "Комп’ютерна графіка". 
Заняття з нарисної геометрії проводяться у першому семестрі у вигляді лекцій, на яких розглядаються принципові питання курсу, та практичних занять, на яких розв'язуються конкретні задачі відповідно до прочитаного лекційного матеріалу та розглядаються питання щодо виконання домашніх завдань. Вивчення дисципліни завершується іспитом. Заняття з інженерної графіки проводяться у другому та третьому семестрах у вигляді практичних  занять.У четвертому семестрі студенти вивчають комп'ютерну  графіку у вигляді лекцій та лабораторних занять.
На практичних заняттях з нарисної геометрії, інженерної графіки та на лабораторних заняттях з комп'ютерної графіки навчальні групи розподіляються на підгрупи з кількістю студентів, яка не перевищує 10 – 12 чоловік.
Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка є розділами навчальної дисципліни, яка складає основу інженерної підготовки студентів. Вивчення цієї дисципліни передбачає засвоєння студентами навичок виконання та читання технічних креслень машинобудівної та суднобудівної галузей виробництва.

Перелік дисциплін, необхідних при вивченні даної дисципліни:

планіметрія та стереометрія;
креслення;
вступ до спеціальності.

Мета навчання – розвиток у студентів просторового уявлення, конструктивно-геометричного мислення, здібностей до аналізу і синтезу просторових форм різноманітних графічних моделей, зображених у вигляді креслень, виховання інформаційної культури та навичок практичного використання методів нарисної геометрії при виконанні графічних зображень на ПЕОМ.

Нарисна геометрія є теоретичною основою побудови технічних креслень.

Задачами нарисної геометрії є вивчення методів зобра­ження геометричних форм на площині, вивчення геометричних форм по їх плоским зображенням, рішення геометричних задач на плоских зображеннях цих форм, застосування методів нарисної геометрії в інших науках.

Студент повинен знати:

основні геометричні образи і форми;
методи зображення основних геометричних форм на площині;
методику розв’язання геометричних задач на плоских зображеннях;
основні правила виконання і оформлення конструкторської документації;
основи практичного використання обчислювальної техніки нового покоління;
державні стандарти на оформлення графічної та текстової документації;
команди графічного пакету AutoCAD.

Студент повинен вміти:

застосовувати методи зображення основних геометричних форм на площині;
розв’язувати геометричні задачі на плоских зображеннях;
виконувати технічні креслення;
орієнтуватися у можливостях засобів обчислювальної техніки;
застосовувати команди AutoCAD і будувати графічні образи на ПЕОМ.

ПРОГРАМА КУРСУ З НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

1. Вступ. Предмет нарисної геометрії. Мета і задачі дисципліни. Абстрактні геометричні образи дійсного -матеріального світу: точка, лінія, поверхня. Метод проекціювання. Центральні і паралельні проекції. Основні особливості. Комплексне креслення. Точка. Зображення точки на комплексному кресленні.

2. Пряма лінія на комплексному кресленні. Прямі загального і окремого положення. Спосіб прямокутного трикутника. Взаємне розташування двох прямих. Визначення видимості на комплексному кресленні. Теорема про проекції прямого кута.

3. Площина на комплексному кресленні. Площини загального і окремого положення. Способи завдання площин.Точки і прямі лінії у площині. Прямі паралельні та перпендикулярні площині. Взаємно паралельні івзаємно перпендикулярні площини.

4. Перетворення комплексного креслення. Способи обертання і шюско-паралельного переміщення. Спосіб заміни площин проекцій. Розв'язання чотирьох основних задач перетворення проекцій.

5. Криві лінії на кресленні. Утворення кривих ліній та їх зображення на епюрі. Плоскі і просторові криві. Криві другого порядку. Гвинтова лінія. Незакономірні лінії.

6. Поверхні та їх утворення. Завдання поверхні на комплексному кресленні. Визначник поверхні. Точки і лінії на поверхні.

7. Поверхні обертання загального вигляду та їх елементи. Поверхні обертання 2-го порядку. Тор. Лінійчаті поверхні обертання.

8. Лінійчаті поверхні з одною напрямною. Лінійчаті поверхні з двома напрямними і площиною паралелізму. Гвинтові поверхні (прямий і скісний гелікоїди). Каркасні і топографічні поверхні.

9. Позиційні задачі. Перетин прямої з площиною. Взаємний перетин двох площин. Перетин поверхні площиною. Перетин прямої лінії з поверхнею.

10. Взаємний перетин поверхонь. Спосіб паралельних гоїощин-посередників. Спосіб сфер посередників. Окремий випадок взаємоперетину поверхонь обертання 2-го порядку (теорема Монжа).

11. Метричні задачі. Розгортка пірамідальних, конічних, призматичних, циліндричних поверхонь. Способи тріангуляції, нормального перерізу і розкатки. Наближена розгортка поверхні сфери і тора.

12. Аксонометричні проекції. Прямокутна і косокутна аксонометричні проекції. Стандартні аксонометричні проекції. Зображення куба з колами на його гранях в стандартних аксонометричних проекціях.

13. Знайомство з застосування ЕОМ для розв'язання позиційних та метричних задач.