Методи утилізації промислових та комунальних відходів

Промисловість, комунальне та сільське господарство сьогодні не може працювати без скидання в навколишнє середовище твердих та рідких відходів, що значно зменшує природні ресурси. В Україні на державному рівні неодноразово приймались рішення про підвищення ефективності заходів щодо охорони природи, більш раціональне використання ресурсів.

Для втілення цих рішень у життя надзвичайно важливим є розробка і широке впровадження замкнених циклів на підприємствах, пов'язаних з необхідністю повернення у процес різних матеріалів Особливо важливим є перетворення забруднювальних домішок на корисні продукти.

Для успішного вирішення поставленого завдання необхідно підготувати фахівців, які будуть впроваджувати нові прогресивні технології в різних галузях господарства.

В цій дисципліні розглядається комплекс питань по методам утилізації твердих, рідких та газоподібних відходів.

Вивчення дисципліни базується на знаннях одержаних студентами при вивченні основних дисциплін спеціальності: “Комунальне господарство населених місць”, “Вторинні енергоресурси і енергозбереження”, “Обробка технологічних рідин та стічних вод”.

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів загального уявлення про утилізацію рідких, газоподібних та твердих відходів та їх складових частин.

Завдання дисципліни – отримання студентами знань по утилізації відходів паливо-енергетичного, машинобудівного, металургійного, хімічного, целюлозно-паперового комплексів, а також про переробку комунальних відходів.

Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати

  основні методи підготовки та переробки рідких, газоподібних та твердих відходів;
  основні схеми переробки та утилізації відходів;
  конструкцію елементів, апаратів, іншого обладнання, яке входить до складу систем утилізації.

Вміти – по фізико-хімічному складу відходів знайти метод та схему утилізації відходів та галузь застосування одержаного корисного продукту.

Мати уявлення – про фізико - хімічні процеси, які відбуваються при утилізації.