Консультаційні пункти та ЦДО

Київський навчально-консультаційний пункт

Київський навчально-консультаційний пункт (КНКП) Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова створено наказом Міністерства освіти і науки України №404 від 21.12.2000 р.
Навчання в КНКП проводиться за заочною формою на контрактній основі за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. Студенти формуються у групи за місцем їх роботи та проживання. У навчальному процесі за зазначеними спеціальностями беруть участь 24 кафедри. Навчальний процес проводять доценти та викладачі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК), Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ), Національного авіаційного університету, Академії агарних наук, співробітники науково-дослідних інститутів НАН України, викладачі-методисти вищої категорії та викладачі вищої категорії коледжу морського і річного флоту. Витрати на оплату викладачів здійснюються за рахунок коштів, які надходять за навчання від студентів НКП.
В КНКП навчається 120 студентів за такими спеціальностями: кораблі та океанотехніка, суднові енергетичні установки та устаткування, технологія машинобудування.
Заняття в Київському НКП проводяться у в аудиторіях коледжу морського і річного флоту КДАВТ. Приміщення паспортизовані і відповідають санітарно-технічним вимогам, забезпечення навчальними площами, аудиторним фондом та забезпеченість лабораторно-практичних занять зазначених спеціальностей обладнанням і приладами відповідають нормативам.
В КНКП є методичний кабінет і бібліотека, у яких розташовано фонд підручників та навчальних посібників, методичних видань. В наявності робочі програми дисциплін за зазначеними спеціальностями, плани семінарських, практичних занять, завдання для лабораторних робіт і самостійної роботи студентів, методичні вказівки і тематики контрольних, курсових робіт (проектів), пакети контрольних завдань для комплексної перевірки знань з дисциплін фахової підготовки. Розроблені програми переддипломних практик, визначена тематика і є у наявності методичні вказівки з підготовки дипломних робіт.
Всі студенти забезпечені підручниками і навчальними посібниками, є також можливість доступу викладачів і студентів до мережі Інтернет та електронних бібліотечних посилань НУК, як джерела інформації.
Студенти, які закріплені за КНКП, навчаються на контрактній основі за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб за окремим кошторисом. За умовами контрактів сплата за навчання здійснюється на початку кожного навчального семестру. Витрати на проведення навчального процесу (заробітна плата викладачів за час проведення занять в НКП, витрати пов’язані з відрядженнями) здійснюються за рахунок коштів, які надходять за навчання від студентів КНКП.

Адреса: 04211 м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 2


Токмацький навчально-консультаційний пункт (ТНКП) Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова створено наказом Міністерства освіти і науки України №454 від 18.09.2000 р.
В ТНКП студенти навчаються за такими спеціальностями: двигуни внутрішнього згоряння, облік і аудит. (Ліцензія МОН - АВ №363634,від 11.12.2007р. Додаток 9). Навчання проводиться за заочною формою на контрактній основі за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. Навчальний процес відбувається згідно затвердженого ректором графіка навчального процесу на рік. Студенти формуються у групи за місцем їх роботи та проживання (станом на 1.09.2009 р. у ТНКП навчаються 290 студентів). Навчальний процес проводять викладачі НУК (80%), які у відповідності з графіком сесій відряджаються до ТНКП за розкладом занять, та викладачі Токмацького механічного технікуму Запорізького національного технічного університету. У навчальному процесі за зазначеними спеціальностями беруть участь 32 кафедри НУК.
Заняття в ТНКП проводяться в орендованому приміщенні, яке історично використовувалось під навчальний заклад.
Приміщення паспортизовані і відповідають санітарно-технічним вимогам. Забезпеченість навчальними площами відповідає нормативам. Загальна площа використовуваних приміщень становить 430 кв.м. Забезпеченість аудиторним фондом становить 100%. (10 аудиторій обладнаних сучасними меблями). Забезпеченість лабораторно-практичних занять зазначених спеціальностей обладнанням і приладами - 80%. В ТНКП є методичний кабінет, у якому знаходиться фонд навчальних посібників, методичних видань, робочих програмами дисциплін за зазначеними спеціальностями, планами семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт і самостійної роботи студентів, пакетами контрольних завдань для комплексної перевірки знань з дисциплін фахової підготовки. Розроблені програми переддипломних практик, визначена тематика і є у наявності методичні вказівки з підготовки дипломних робіт.
Токмацький НКП має власну бібліотеку з бібліотечним фондом 12660 примірників науково-методичної літератури, яка має читальний зал оснащений комп’ютерами з електронними виданнями. Забезпеченість студентів підручниками і навчальними посібниками становить 70%. Для ТНКП складено кошторис витрат на проведення навчального процесу у розрізі спеціальностей, на основі якого розрахована вартість навчання одного студента відповідно до форми навчання. Студенти, які закріплені за ТНКП, навчаються на контрактній основі за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. За умовами контрактів сплата за навчання здійснюється на початку кожного навчального семестру.
Витрати на проведення навчального процесу (заробітна плата викладачів за час проведення занять в НКП, витрати позв'язані з відрядженнями) здійснюються за рахунок коштів, які надходять за навчання від студентів ТНКП. Витрати на придбання лабораторного устаткування, комп'ютерів, підручників та навчальних посібників, видання методичних матеріалів, обладнання навчальних класів, на оренду приміщень та інші витрати на проведення навчального процесу та утримання НКП здійснюються також за рахунок надходжень за навчання від студентів Токмацького НКП.

Адреса: 71700, м. Токмак, Запорізька обл вул. К.Лібкнехта 166