Електрообладнання транспортних засобів

Метою курсу є ознайомлення студентів з принципом дії, будовою, правилами технічного обслуговування і ремонту виробів електрообладнання транспортних засобів (ЕОТЗ). Особлива увага приділена сучасним перспективним напрямкам розвитку елементної бази комплексів і систем ЕОТЗ.

Загальний комплекс знань та навиків, які студенти отримують при вивченні дисципліни «Електрообладнання транспортних засобів», має забезпечити ознайомлення з основами проектування та виконання ними на достатньому професійному рівні інженерних задач з експлуатації, а також діагностики елементів систем ЕОТЗ.

Курс «Електрообладнання транспортних засобів» є фаховою дисципліною за спеціальностями кафедри Суднових електроенергетичних систем.

Теоретичною базою курсу «Електрообладнання транспортних засобів» є такі дисципліни як вища математика, теоретичні основи електротехніки, електричні машини, спеціальні електричні машини, електричні апарати, електроніка та мікропроцесорна техніка.

Із дисципліни "Вища математика" використовуються: методи розв'язування алгебраїчних та диференціальних рівнянь.

Із дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" використовуються: методи розрахунку електричних кіл; методи розрахунку магнітних кіл.

Із дисципліни "Електричні машини" використовуються: теорія машин постійного струму; теорія трансформаторів; теорія асинхронних машин; теорія синхронних машин.

Із дисципліни "Спеціальні електричні машини" використовуються: основні відомості о спеціальних машинах змінного струму; основні відомості о спеціальних машинах постійного струму.

Із дисципліни "Електроніка та мікропроцесорна техніка" використовуються: основні відомості об напівпровідникових електронних приладах; схемотехнічні рішення різноманітних електронних схем; основні відомості о мікропроцесорах.

Мета і завдання дисципліни

Мета вивчення дисципліни – отримання студентами відомостей щодо складу елементної бази ЕОТЗ.

Завдання вивчення дисципліни – ознайомлення студентів з принципом дії, будовою, правилами технічного обслуговування і ремонту виробів ЕОТЗ.

Після вивчення дисципліни студент повинен

знати : склад і роботу систем ЕОТЗ, прогресивні конструктивні рішення елементів: методи оптимального вибору і елементної сумісності по масі, габаритам, енергетичним показникам;

уміти : професійно обирати технічні рішення для побудови системи: розробляти адекватні принципові схеми систем електрообладнання і виконувати їх функціональний аналіз; виконувати обгрунтований вибір та конструювання деталей, вузлів і схемотехнічних рішень елементів, а також виконувати їх схемотехнічні і електромагнітні розрахунки.

мати уяву : про новітні та альтернативні технічні засоби технічного обслуговування та діагностики систем ЕОТЗ.