Економіка та організація виробництва

З моменту здобуття незалежності Україна стала ареною історичних змін, пов'язаних з переходом від централізованої планової економіки до ринкового господарства. Досвід показав, що ці зміни є набагато складнішими та триватимуть значно довше ніж прогнозувалось.

Економіка є досить потужною і подеколи небезпечною зброєю в руках державної влади. Використовуючи їх, держава може активно впливати на економічний і соціальний розвиток країни як у позитивному, так і негативному плані. Економіка є потужнім економічним інструментом втручання держави в процеси розширеного відтворення, розподілу і перерозподілу частини вартості національного продукту.

Сучасні кризові явища і реформації у економіці нашої країни відбивають внутрішні суперечності відтворювального процесу в цілому. Стало очевидним, що без рішучої перебудови економічного господарського механізму не можна перебудувати політичну систему нашого суспільства, розраховувати на успіх та здійснення соціально-економічних зрушень.

Для цього необхідні глибокі вивчення сукупності економічних законів, специфічної форми суспільних відносин вирішення питань економічних витрат, ресурсів, використання високопродуктивної техніки, технології, зниження до мінімуму затрат на виробництво та реалізацію продукції з метою отримання максимального прибутку за мінімальним ризиком.

Це необхідно майбутньому спеціалісту, щоб об'єктивно оцінювати економічні процеси, розуміти суть і тенденції розвитку економічних відносин та їх особливості у сфері державних, міжнародних, господарських одиниць.

Без достатньої кількості висококваліфікованих професіоналів неможливо забезпечити відповідну результативність економічної діяльності, надійності і стабільності економіки країни.

Викладання даної дисципліни націлене на формування у студентів цілісної системи знань у галузі економіки, які дозволяють компенсувати моральне старіння знань у даній галузі, освоювати передові технології у формування економічного механізму функціонування підприємств різних форм власності.

Вивчення даної дисципліни базується на знаннях отриманих студентами при вивчені дисципліни „Основи економічної теорії” використовуються поняття та сутність природи виробничих відносин, грошовій обіг, процеси накопичення та інвестування.

Мета дисципліни – є засвоєння необхідного обсягу теоретичних та практичних знань економіки та організації виробництва і вміння застосувати ці знання в практичній діяльності.

Завдання дисципліни – придбання студентами знань законодавчо-нормативних актів з питань економіки, організації, планування виробництва, та управління підприємством; досягнення чіткого розуміння змісту і ролі економічних методів у системі господарювання та управління підприємством; економічного механізму діяльності підприємства; засвоєння методичних прийомів розрахунку потреби в ресурсах виробництва; порядку формування економічних показників роботи підприємства і оцінки економічної ефективності приймаємих господарських рішень.

По закінченню вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

загальні основи ринкової економіки;
методологічні і методичні питання економічної оцінки усіх видів ресурсів підприємств різних організаційно-правових форм власності;
законодавчу і нормативну базу по створенню і функціонуванню господарських товариств;
сучасний стан і місце підприємств, на ринку України і світових ринків;
методи маркетингових досліджень і напрямки розвитку реклами;
типи виробництва;
організація виробничого процесу;
фінансовий механізм підприємства, фінансові взаємовідносини, методи організації фінансової діяльності;
види кредитів;
питання організації виробничого процесу;
методику обґрунтування економічної ефективності інвестицій для розвитку підприємства;
форми і джерела стимулювання високопродуктивної праці;
питання організації й оплати праці;
показники оцінки фінансового стану підприємств та основні напрямки його поліпшення;
сучасні технології розробки та прийняття управлінських рішень;
стратегію розвитку підприємств і бізнес-планування.

Вміти:

виконувати розрахунки техніко-економічних показників діяльності підприємства та його структурних підрозділі;
розрахувати амортизаційні підрахунки за декількома підходами, визначити для конкретних господарчих умов найдоцільнішого;
провести оцінку балансової вартості основних фондів і нематеріальних активів;
розраховувати величину лізингових платежів;
здійснити вибір методів організації виробництва адекватних специфіці підприємницької діяльності;
провести розрахунки узагальнюючої ефективності роботи підприємства;
давати рекомендації по зниженню витрат на виробництво продукції;
розробляти бізнес-план для підприємства;
обирати форму оподаткування підприємства яка б створювала умови подальшого розвитку;
використовувати літературні джерела, аналізувати практичний матеріал і викладати свої думки з того чи іншого питання.

Мати уяву: про перспективи розвитку та удосконалення економічних відносин на підприємстві.

СТРУКТУРНО-МОДУЛЬНА СХЕМА ДИСЦИПЛІНИ
"ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

Модуль І. Підприємство у сучасній системі господарювання.

І.1 Підприємство як суб'єкт господарювання.

І.2 Основи організації управління підприємством.

І.3 Класифікація прийомів фінансового управління.

І.4 Українські та європейські етичні погляди ведення бізнесу.

Модуль ІІ. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства.

ІІ.1 Основні фонди та виробнича потужність підприємства.

ІІ.2 Фінансові ресурси і оборотні кошти підприємств.

ІІ.3 Персонал підприємства і продуктивність праці.

ІІ.4 Оплата праці на підприємстві.

Модуль ІІІ. Результати та ефективність підприємства.

ІІІ.1 Витрати виробництва і собівартість продукції підприємства.

ІІІ.2 Ціни та ціноутворення в ринкових умовах.

ІІІ.3 Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства.

ІІІ.4 Якість та конкурентоспроможність продукції підприємства.

I ІІ.5 Прогнозування і планування діяльності підприємства.

I ІІ.6 Інноваційні процеси на підприємстві та оцінка їх ефективності.

I ІІ.7 Виробничі інвестиції підприємства.

Модуль І V . Державне регулювання діяльності підприємства.

І V .1 Державне економічне регулювання діяльності підприємства.

І V .2 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.

І V .3 Реструктуризація і санація підприємства.

І V .4 Банкрутство та ліквідація підприємства.