Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження

Дисципліна "Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження" для студентів напряму 8.090510 "Теплоенергетика" та 8.090509 „Суднові енергетичні установки та устаткування” є дисципліною, що відноситься до циклу дисциплін вільного вибору студентів. Дисципліна " Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження" базується на попередньому вивченні студентами курсів: "Технічна термодинаміка"; "Гідрогазодинаміка"; "Тепломасообмін"; "Топки та котельні установки ТЕС і промислових підприємств, парогенератори"; "Економіка енергетики"; "Суднові енергетичні установки"; "Енциклопедія комунальної енергетики".

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів світогляду, що сприяє побудові суспільства сталого розвитку в Україні, вміння конструювати енергетичне обладнання з максимальним використанням вторинних енергоресурсів у технологічних циклах та для цілей комунального господарства і морського транспорту, впроваджувати нові методи енергетичного планування та енергозбереження в енергетичних системах народного господарства України.

Завдання дисципліни полягає у ознайомленні з досвідом розвинутих країн у впровадженні нових систем енергетичного планування та енергозбереження; вивчення принципових і технологічних схем виробки енергії з використанням вторинних енергоресурсів; вивчення конструктивних особливостей використання вторинних енергоресурсів в енергетичних установках і системах теплопостачання; опанування навичок конструювання пристроїв для використання вторинних енергоресурсів.

Після оволодіння дисципліни студент повинен:

знати – основні джерела вторинних енергетичних ресурсів в теплоенергетиці та на морському транспорті; основні вимоги національної Програми ресурсозбереження; принципи дії, основні способи, процеси, конструкції, вимоги при проектуванні та експлуатації устаткування використання ВЕР; нові та перспективні способи підвищення ефективності використання енергоресурсів .

уміти – оцінити рівень і розрахувати доцільність використання теплоенергетичного устаткування та вибрати необхідне обладнання у відповідності з характеристиками вторинних енергоресурсів і вимогами технологічного процесу.

мати уявлення – про основні аспекти енергетичної безпеки, складові паливно-енергетичного балансу України; енергетичне планування і енергозбереження в Україні; організаційні, правові та екологічні засади використання ВЕР.