Безпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності – гуманітарно-технічна дисципліна, що розглядає проблеми безпечного перебування людини в навколишньому середовищі. Основним її змістом є визначення загальних закономірностей небезпечних явищ, методів їх виявлення і прогнозування, принципів, методів і засобів захисту людини.

БЖД, як галузь науки здійснює розв'язання наступних основних завдань:

- ідентифікацію (розпізнавання) небезпек (за видами, причинами та імовірністю виникнення, просторовими координатами);
- аналіз небезпек, їхню кількісну оцінку, тобто визначення ступеня ризику (цей процес дозволяє вжити попереджувальних заходів на стадії проектування, експлуатації і нормувати їх);
- облік залишкового ризику (при розробці принципів, методів і засобів захисту необхідно враховувати імовірність виникнення тих чи інших небезпек);
- профілактику ідентифікованих небезпек, визначення заходів для зниження імовірності їх виникнення на основі зіставлення витрат з вигодами;
- дії щодо захисту в умовах реальної небезпеки, тобто визначення правил, прийомів, засобів захисту в умовах конкретних небезпек.
Вивчення наукових основ взаємодії людини з біосферою й техносферою дозволяє розширити творчі можливості майбутніх фахівців при виборі стратегії й тактики безпечної діяльності, виховати нове покоління людей з мораллю безпечної життєдіяльності.

Курс "БЖД" ґрунтується на знаннях, які отримані студентами при вивченні соціально-політичних, загальнонаукових і загальноінженерних дисциплін.

Наукова основа курсу складається з результатів досліджень в області фізіології й психології праці, ергономіки, гігієни праці, теорій ризику й ін.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

Розділ 1 Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва.

Тема 1.1. Проблеми безпеки в системі «людина – машина - життєве середовище» та основи її забезпечення

Лекція 1. 1. Зміст та завдання дисципліни БЖД, основні поняття, визначення, терміни. Системи забезпечення життєдіяльності людини у середовищі її існування. Джерела небезпеки та їх класифікація: природні, техногенні, соціально-політичні та воєнні.

Небезпечні та шкідливі фактори і звички, їх вплив на людину.

Проблема безпеки людини у системі "людина – машина - життєве середовище”. Ризик, як категорія оцінки безпеки. Методологія дослідження ризику. Системний аналіз БЖД.

Правові та нормативні акти національного й міжнародного права з питань забезпечення захисту людини. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності. Система державних органів щодо управління та нагляду за БЖД населення.

Розділ 2. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій

Тема 2.1 Моделювання надзвичайних ситуацій

Лекція 2.3.Причини виникнення та класифікація НС. Основні принципи та організація захисту населення в умовах НС. Способи захисту населення, їх характеристики. Ліквідація наслідків НС.

Практичне заняття 2.1. Моделювання небезпечних подій. Визначення вражаючих факторів НС. Контрольна робота.

Практичне заняття 2.4. Основи стійкості роботи ОЕ у НС. Чинники, яки впливають на стійкість роботи ОЕ у НС та шляхи і способи її підвищення.

Лабораторне заняття 2.2. Дозиметричний, хімічний контроль та засоби його реалізації.